HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Notlar, Değerlendirme ve Diploma

 

Notlar ve Değerlendirme

Madde 28. Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir.

 

Harf notlarının katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

 

Başarı Notu

Katsayı

Puan

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

75-84

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

55-59

FD

0.50

50-54

FF

0.00

00-49

 

·         Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

·         Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci o dersi “şartlı” başarmış sayılır.

·         Bir dersten F kodlu notları alan bir öğrenci o dersi başarmamış sayılır. Bunlardan:

 

FF, FD (Başarısız) : Girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.

 

FZ (Devamsız) : Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere verilir.

 

FT (Tekrar) : Teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

 

·         M (Muaf) : M notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı yatay, dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir.

 

·         Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

 

S    Yeterli. S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan            öğrencilere verilir.

U    Yetersiz. U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

 

Entegre sistemi uygulayan Tıp fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, bu yönetmelik esasları dikkate alınarak ayrıca hazırlanacak yönergeler ile düzenlenir.

 

Not Ortalamaları

Madde 29. Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

 

Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait “Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması”  (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için “Genel Not Ortalaması” (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır.  GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Bu ortalamalar, ilgili derslerden 28. maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenmesinde virgülden sonraki 3. hane 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.

 

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

Madde 30. Bir Yarıyıl/Yıl Sonu Not Ortalaması (YNO) en az 1.80 olan öğrenciler o yarıyılı “Şartlı olarak başarmış” sayılarak bulundukları eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılına devam edebilirler. Devam edilen ikinci yarıyıl sonunda Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması (YNO) 1.80 ve Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı sayılırlar. İki yarıyıl üst üste Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması (YNO) 1.80 ile 2.00 arasında öğrenciler yarıyıl/yılları tekrarlama durumuna düşerler. Yarıyıl/Yıl tekrarında öğrenciler, Genel Not Ortalamasını (GNO) 2.00 veya daha üzerine  çıkarabilmek için öncelikle alt yarıyıl/yıllardan daha önce almadıkları dersleri ve F veya U kodlu derslerle birlikte şayet şartlı olarak almış ise DC ve DD kodlu dersleri tekrarlarlar. Böyle bir öğrenci Genel Not Ortalamasını (GNO) 2.00’ye yükseltinceye kadar bir sonraki yarıyıl/yıllardan ders alamaz. Bu süreler öğrencinin öğretim süresinden sayılır.  Bununla birlikte Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00  veya daha fazla olupta başarısız oldukları F kodlu ders veya dersleri bulunan öğrenciler bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilirler. Ancak Alt yarıyıl/yıllardan başarısız oldukları dersleri ait oldukları dönemde öncelikle tekrar ederler.

 

Bir öğrencinin Üniversitede kayıtlı bulunduğu bölüm/programı başarı ile tamamlayabilmesi için programda belirtilen tüm ders, uygulama ve stajların her birinden en az DD veya S notu almış olması ve Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekir.

 

Bulunduğu yarıyıl/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o Yarıyıl/Yıl  Not Ortalaması (YNO) 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Yüksek Onur Öğrencisi” sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yılın sonunda ilan edilir.

 

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

 

Madde 31. Genel Not Ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır.  Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak  ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorunda kalırlar.

 

Yaz Okulu Dersleri

 

Madde 32. Yaz okulu bitimindeki Güz Dönemi başında başarı durumu Yarıyıl/Yıl Sonu Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not Ortalamasına (GNO) göre belirlenir. Yaz okulu bir dönem değildir. Bu nedenle Yaz Okulunda alınan derslerin ortalaması başarısızlık durumunu belirlemede göz önüne alınan Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) olarak kullanılamaz. Ancak, Genel Not Ortalamasına (GNO) dahil edilir.

 

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla  Gelen Öğrenciler

 

Madde 33. Dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt olan öğrencilerden İntibak Sınıflarında ilgili yönetmelikle belirlenen süre sonunda başarısız dersleri olmayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı, diğer öğrenciler ise başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerin  Üniversite ile ilişikleri kesilir.