ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu  yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun  ilke ve  kararlarına göre hazırlanmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilkeleriyle, yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kurulların kararları uygulanır. Ayrıca, bu yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra Yükseköğretim Kurulu ve Organları tarafından yönetmelik kapsamındaki hükümlerle ilgili alınacak  olan  kararlar doğrudan bu yönetmeliğe yansıtılır.

 

Eğitim–Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde  2. Eğitim ve  öğretim dönemleri Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az ondört haftadır. Resmi tatil günleri, öğretim elemanlarıyla ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen bilimsel toplantılara katılma ve diğer mazeretler nedeniyle yapılamayan dersler, yine birim yönetim kurulu tarafından programlanarak telâfi edilir.

Yarıyıl süresi, birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile uzatılabilir.

Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ve sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde, ilgili kurullarca bir dersin iki yarıyılda okutulmasına karar verilebilir.

Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları, gece öğretimi, uygulamaya dayalı öğretim,  destek ve hazırlık okulu ya da yaz  dönemi  öğretimi  açılabilir.  Bunların süresi ve şekli, birimlerin ilgili kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bir sonraki eğitim-öğretim yılının Akademik Takvimi, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senato tarafından kararlaştırılır.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Kayıt – Kabul İşlemleri

 

Üniversiteye İlk  Kayıt

Madde 3.  Harran Üniversitesi’ne bağlı akademik birimlerde yürütülen önlisans ve lisans programlarına öğrenci  kaydı, Yükseköğretim Kanunu ve  Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  sınavları sonuçlarına göre  yapılır. Kayıt  işlemleri Rektörlük tarafından belirlenen  ve  ilân edilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülür.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt için zamanında başvurmayan veya ÖSYM tarafından istenen belgeleri zamanında sağlayamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlar ile başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış bulunanların ya da  başka  bir  yüksek  öğretim kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların  (Yükseköğretim Kurulunun örgün yükseköğretim programında okuyanların veya bu programdan mezun olanların Açıköğretim Programlarına kaydolmalarına ilişkin bildirdiği esaslarda söz konusu edilenler hariç)  kesin kayıtları yapılmış olsa bile, üniversite ile ilişkileri kesilir.  Söz konusu öğrenciler, üniversiteden mezun olsalar bile kendilerine verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

Yarıyıl  Kayıtları

Madde 4. Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde harcını yatırmak ve danışmanına kayıt formunu onaylatarak kaydını yenilemek zorundadır. Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, Bahar dönemi başında öğrencilerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

Bir dersi almak için, varsa o dersin ön şartı olan derslerden başarılı olmak zorunludur.

Önceki yarı yıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarıyıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz. Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar dolayısıyla oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır.

Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç işgünü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

Geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. 

Ders  Ekleme –  Ders  Bırakma

Madde 5. Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç iki hafta içinde, almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Bu süreçte öğrenciler, danışman ve ilgili yönetim kurulunun onayını alarak, istedikleri ders değişikliklerini yapabilirler. Ancak, ders değişikliği nedeniyle öğrencinin derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır. 

Yabancı Dil Seçimi ve  Muafiyet  Sınavı

Madde 6. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında ders alma formunda kodlayacağı yabancı dili izlemek zorundadırlar. Öğrenci daha sonra yabancı dilini değiştiremez.

Öğrenciler eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunanlar için Rektörlükçe düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda yetmiş ve daha yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

 

Yatay – Dikey Geçişler, Ders Muafiyet  ve  İntibak İşlemleri

Madde 7. Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" esas alınarak, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

Harran Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından (Açıköğretim Programları hariç) almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. Bu konuda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

 

Eğitim– Öğretim Süreleri

Madde 8.  Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıdaki şekildedir:

·  Tıp Fakültesinde altı yıl,

·  Veteriner Fakültesinde beş yıl,

·  Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

·  Bütün Meslek Yüksekokullarında ise iki yıldır.

Fakülte ve Yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler:

-  İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

-  Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

-  Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

-  Altı yıllık programlar için dokuz yıldır.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda:

-  Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl,

-  Ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme sistemi olan birimlerde iki öğretim yılı)

-  Bu sınavlar sonucunda üç veya daha az dersten başarısız öğrencilere, bu derslerin döneminde açılacak sınavlarına sınırsız girebilme hakkı tanınır.

Bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önceden alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz.

Öğrencinin devamsız olduğu ya da daha önce kayıt yaptırmamış olduğu ders sayısı beş dersi geçerse, öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Açılacak sınavlara art arda üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınırsız hak sahibi olan öğrenciler, katkı payını ödemek zorundadırlar; ancak diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, yasanın tanıdığı bu sürelerde öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrencinin yukarıda belirtilen sınav haklarından yararlanabilmesi için başvuruda bulunması ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gereklidir.

 

Eğitim – Öğretim Programları

Madde 9. Eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı/program/bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleştirilir. Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri aynı yolla her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar kesinleştirilir.

Birimlerde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile ders ve/veya sınıf geçme sistemi uygulanabilir.

Öğretim programları, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması ve benzerleri) oluşur. Ortak zorunlu, ön koşullu ve seçmeli derslerin, kredi değerleri ve uygulama esasları  Senato tarafından belirlenir.

Öğrenciler birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptıramazlar. İkinci ve daha üst sınıflara uygulanacak ön koşul ilkeleri, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğretim programlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle yeni programa intibak işlemleri ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile kararlaştırılır. Yeni programa intibak işlemleri kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır. 

İntibak işlemleri, Senato tarafından kararlaştırılan uyum esaslarına göre yapılır.

Fakülte/yüksekokullardan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

 

Kredi

Madde 10. Derslerin eğitim-öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin haftalık her bir saati bir kredidir.

Programlanmış ders uygulamaları, lâboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların her iki saati bir kredidir.

    Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde eğitim-öğretim çalışmalarının kredi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

     Yıllık teorik derslerin haftalık her saati iki kredi,

     Yıllık uygulama, laboratuar vb. çalışmalarının haftalık her saati bir kredi,

             Stajların her haftası bir kredi olarak kabul edilir.

     Hesaplamalar sonucunda virgülden sonraki kısım bir üst rakama tamamlanır. 

Dersler

Madde 11. Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: İlgili birime kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekli derslerdir.

b)Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak alacakları derslerdir. Seçmeli derslerin değiştirilmesi ya da bırakılması, ilgili birimin yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu olan derslerdir.

d) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, seçmeli  olmak koşulu ile  Beden  Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden birisinin alınması gereklidir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. 

Kredi Yükü

Madde 12. Öğrencinin kredi yükünün belirlenmesinde, bulunduğu normal dönemdeki ders programının kredi sayısı dikkate alınır. Öğrenciye öncelikle, tekrar alması gereken dersler verilir; daha sonra alabileceği kredi miktarında, normal dönemdeki derslerden verilir.

Bir öğrenciye bir yarıyılda verilebilecek kredi miktarı; normal dönemdeki kredi miktarına ilave olarak ara sınıflarda bu sınıfın kredi toplamının 1/3’ünü, son sınıflarda 1/2’sini aşamaz. Virgülden sonraki kısım öğrenci lehine tam sayıya tamamlanır. Ancak, öğrenciye verilebilecek haftalık ders saati kırk saati aşamaz. 

Öğrenci Katkı Payları

Madde 13. Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini,  Bakanlar  Kurulu  Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin giriş veya  yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya  sınavlara girmelerine  izin verilmez. Sınavlara girenlerin sınavları bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.  

Stajlar

Madde 14. Öğrenci stajları, ilgili birim kurullarınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergelere göre yürütülür. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajı tamamlayana kadar mezun olmuş sayılmazlar. Bu öğrenciler, her yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. 

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 15. Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin yüzde otuzunu ve uygulamaların yüzde yirmisini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

Devam yoklamaları, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyılın ders bitiminde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. 

Ders Tekrarı

Madde 16. Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam zorunda değildirler; ancak ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama sınavının yapılıp - yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise öğrenciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirilmesi  

Sınav Türleri

Madde 17. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.  

Sınav Programları

Madde 18. Ara sınavların, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarih ve yerlerini gösteren "Sınav Programı", bölümlerin görüşü de alınarak dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Resmi bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de sınav yapılabilir. 

Sınavların Yapılması

Madde 19. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.  Ancak, yazılı sınav dışındaki sınavlar ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından iki yıl süreyle saklanır. 

Ara Sınavlar

Madde 20. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav, ilgili  dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Birden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik ortalama ile hesaplanır. Ara sınav programı her yarıyılın başından itibaren ilk ara sınav tarihinin en az iki hafta öncesinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Bir güne aynı yarıyıl derslerinin en fazla ikisinin ara sınavı konulabilir. Ancak alt yarıyıllardan alınan dersler için bu sınırlama aranmaz. Ara sınav yapılan saatler dışında, haftalık ders  programına göre eğitim-öğretime devam edilir.

Dersin özelliğine göre dönem içi çalışmalardan da bir ara sınav notu verilebilir. Bu notun ara sınav notuna katkı biçimi, ders sorumlusunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu değerlendirme biçimi her yarıyılın/yılın ilk üç haftası içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır almış sayılır.

Öğretim elemanları değerlendirme sonuçlarını ve sınav belgelerini, sınav gününden itibaren en geç on gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe vermek zorundadırlar; sonuçlar bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir. 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları

Madde 21. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için:

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen programda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları  yapılabilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve belgeleri, öğretim elemanlarınca dekanlık/müdürlüğe sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde teslim edilir. Sonuçlar, bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir. 

Bütünleme Sınavları

Madde 22. Bütünleme sınavı sadece Tıp Fakültesinde uygulanır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  

Mazeret Sınavları

Madde 23. Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti  nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Ülkemizi ya da Üniversitemizi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca saptanır ve ilgililere duyurulur.  

Tek  Ders  Sınavları

Madde 24. Tek ders sınavının her yarıyılın ilk bir ayı içerisinde yapılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim kurulları bu kararda tek ders sınavına son başvuru tarihini ve sınav günlerini belirler. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvurarak, katkı payını ödemek koşulu ile girebilirler. Tek ders sınavında alınan not, o dersin yarıyıl başarı notudur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 25. Sınavlar 100  tam not  üzerinden değerlendirilir.  Başarı notu en az altmıştır. Bu nota ara sınav notunun katkısı % 40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı % 60'tır. Ancak, yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az elli not alınması zorunludur.

Ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60'ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. % 40 ve % 60'ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi değerlendirilir.

            Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir.  

Sınav  Sonuçlarına İtiraz

Madde 26. Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra birim yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar. 

Sınavlarda Kopya

Madde 27. Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açılır. 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Notlar, Dereceleri ve Diploma

 Notlar ve Dereceleri

            Madde 28. Notlara karşılık gelen dereceler ve harfler aşağıdaki gibidir:

 

Puanlar

Dereceler

Harfler

85-100

Pekiyi

A

71-84

İyi

B

60-70

Orta

C

0-59

Başarısız

F

 

Devamsız

                  Z

 

Tekrar

T                                                                              T

 

 

 

F : Girdiği yarıyıl/yıl sonu ya da bütünleme sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere verilir.

Z (Devamsız) ; Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

T (Tekrar):

    (a) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere,

    (b) Sadece uygulamadan oluşan derslerde  devam koşulunu sağladıkları halde, girdikleri yarıyıl/yıl sonu ya da bütünleme sınavlarında başarısız olan ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.           

Başarı Derecesi

Madde 29. Bir dersin "kredili notu", o dersin başarı notu ile kredi değerinin çarpımıdır.

            Yarıyıl ortalaması; öğrencinin bir yarıyılda sağladığı kredili notlar toplamının, krediler toplamına bölümüdür.

            Genel not ortalaması; öğrencinin tüm eğitim-öğretim süresince sağladığı kredili notlar toplamının, krediler toplamına bölümü ile elde edilir.

            Genel not ortalamasına bağlı olarak mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir: 

Not Ortalaması                     Derece

       85-100                            Pekiyi       

                    71-84                              İyi

       60- 70                              Orta

 

Ortalamanın hesaplanmasında 0.5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.

Diplomalar

Madde 30. Harran Üniversitesi tarafından verilen diplomalar;  iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için Tıp Doktoru diplomasıdır. 

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan transkript belgesi de verilir.

Diplomaya  mezuniyet derecesi  yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diplomalarda şu imzalar bulunur:

a) Fakültelerde dekan, rektör,

b) Dört yıllık yüksekokullarda müdür, rektör,

c) Meslek yüksekokullarında müdür, rektör.

Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan bir belge düzenlenir. Bu belge fakültelerde dekan ve rektör, yüksekokullarda müdür ve rektör tarafından imzalanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler  

Akademik Danışmanlık

Madde 31. Öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yönden yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Öğretim elemanları, danışmanlığını üstlendiği öğrenciler mezun oluncaya kadar bu görevi sürdürürler.

Akademik danışmanlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve öğrenci not belgelerinin saklanma ve düzenlenmesi ile ilgili işlemler, yönetim kurullarının belirleyeceği esaslar doğrultusunda, bölüm başkanlarınca yerine getirilir.  

Kayıt Sildirme

Madde 32.  Kendi  isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. 

İlişik Kesme

Madde 33. Aşağıdaki hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a)İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olması.

b)Eğitim-öğretim programının gerektirdiği azami süre ve ek süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamaması.

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni gibi ruhsal bozukluk sebebiyle tüm öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden, yeniden sağlık raporu alınması ve incelenmesi suretiyle öğrenime devam edemeyeceklerinin anlaşılması.

d)      Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa art arda kaydını yenilememesi. 

Kayıt Dondurma (Yarıyıl İzini) ve Gerekçeleri

Madde 34. Öğrenciler, aşağıda belirtilen gerekçelerle ve tekrar üniversiteye dönmek üzere fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarının kararı ile kayıtlarını dondurabilirler.

Kayıt dondurma istekleri her yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel durumlarda yapılacak başvurular, bu sürenin dışında olabilir.

Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık kurulu raporları değerlendirilerek, yukarıda belirtilen süreler iki katına çıkarılabilir.

Kayıt dondurma izninde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğrencilere, aşağıdaki durumlarda yarıyıl izini verilebilir:

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri ya da devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazereti,

            b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. Maddesi d/2 fıkrasının 3.bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde, ailenin geri kalanına bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermesinin ilgili yönetim kurulunun kararıyla kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliği itibariyle öğrencilik sıfatının kaldırılmasını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesinde görevli olması,

j) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt içi, yurt dışı-burs-staj-araştırma gibi olanakların doğması ve bunun ilgili yönetim kurulunca uygun bulunması,

k) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği veya üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek diğer haller. 

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 35. Her türlü tebligat, öğrencinin  Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak ve biriminde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu birimlerine bildirmemiş olan ya da yanlış veya eksik adres bildirmiş olan öğrenciler, Üniversitede bulunan adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.   

Uygulama, Yönerge ve Esasları

Madde  36.  Fakülte ve Yüksekokullar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, uyguladıkları eğitim-öğretim programının özelliklerinin gerektirdiği diğer esasları, kendi eğitim-öğretim, sınav, yönerge veya uygulama esaslarında belirtebilirler. 

Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 37. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 25.10.1999 tarih ve 23857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Harran Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile 9 Mart 2000 gün ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve 31.05.1996 gün ve 1996/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.            

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1.  Bu yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği tarihten önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için bağlı oldukları yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük

Madde 38.  Bu yönetmelik 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme

Madde 39. Bu yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür. 

* Bu Yönetmelik 16.05.2002 tarih ve 24757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.