Autocad SINAV SORULARI

1.       Çizim ekranı etrafında yer alan içerisinde ilgili komutların bulunduğu araç çubuklarının diğer adı nedir?
a-) Standard menü     b-) Drawing                          c) Toolbars                         d) Export

2.       Aşağıdakilerden hangisi File menüsüne ait yeni bir çizim dosyası açma komutudur?

a) Open                                 b) New                                  c)Close                                  d) Undo

 

3.       Çizim ekranının sol alt köşesinde bulunan aşağıdaki şekil nedir?

Y

 
 


                                                               a) Yatay kaydırma çubuğu

                                                               b) Komut satırı

                                                               c) Koordinat sistemi

X

 
d) Düşey kaydırma çubuğu

 

4.       Ekranın altında bulunan durum çubuğu komutlarından hangisi nesne yakalama modunu açar veya kapatır?

a) Grid                                   b) Osnap                               c)Snap                                  d) Move

 

5.       Aşağıdakilerden hangisi Draw menüsüne ait komuttur?

a) Leader                              b) Zoom                                               c)Trim                   d) Arc

 

6.       Aşağıdakilerden hangisi Modify menüsüne ait komuttur?

a) Mirror                             b) Diameter                          c)Regen                                d) Acad

 

7.       Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme menüsüdür?

a) View                                 b) Dimension                      c)Polyline                             d) Array

 

8.       Aşağıdakilerden hangisi görüntü çizgilerini gizleyen view menüsü komutudur?

a) Display                             b) Shade                                              c)Clean                                 d) Hide

 

9.       Aşağıdakilerden hangisi çizimi yakınlaştıran veya uzaklaştıran görüntü komutudur?

a) View                                 b) Zoom                               c)Pan                                     d) Block

 

10.    Aşağıdakilerden hangisi işlemi geri alan Edit menüsüne ait komuttur?

a) Undo                                b) Table                                c)Clear                                  d) Hatch

 

11.    Daha önceden kaydedilmiş bir dosyayı çağıran komut hangisidir?

a) Close                                b) Send                                 c)Open                                  d) Donut

 

12.    Aşağıdakilerden hangisi insert menüsüne ait çizimde bloklama işlemi yapan komuttur?

a) Layer                                               b) Offset                               c) Copy                 d) Block

 

13.    Aşağıdakilerden hangisi Draw menüsüne ait çokgen oluşturma komutudur?

a) Polygon                           b) Plot                                   c) Reganel                            d) Update

 

14.    Açısal ölçülendirme yapan komut hangisidir?

a) Radius                              b) Angular                           c) Open                                 d) Donut

 

15.    Aşağıdakilerden hangisi Modify menüsüne ait taşıma komutudur?

a) Filet                                   b) Copy                                c) Explode                            d) Move

 

16.    Cizim sırasında noktaların tüm koordinat değerlerinin orijine göre verilen koordinat sistemi nedir?

a) Artımsal Koordinat S.   b) Sırasal Koordinat S.      c) Mutlak Koordinat S.    d) Açısal Koordinat S.

 

17.    Aşağıda LINE komutu uygulanarak A noktası seçilen ve yatayla 60 derece açı yaparak açısal koordinat sistemine göre AB doğrultusunda,100 birim uzunluğunda doğruyu çizen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

        B                                   

                                           a)                @100<60

                                           b)                @60<100

           60 derece                c)               @100,60

     A                  C              d)                @100>60

18.    Line, circle, arc komutlarıyla çizilenleri eşit aralıklarla bölmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erase                                        b) Divide                              c) Masure                             d) Scale

19.    Çizgilerin birbirinden koparılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Extend                     b) Union                               c) Trim                                                d) Hatch

 

20.    Dosyanın aynısını başka bir adla kopyalayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Copy to clipboard                 b) Copy                                                c) Save                                  d) Save as

21.    Donut ( çift daire içini boyayarak çizen ) komutu hangi menü içerisinde yer almaktadır?
a) Format menüsü     b) Draw menüsü c) Modify menüsü              d) Dimension menüsü

 

22.    Çizimlerin köşelerine radüs atma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Edit text                   b) Chamfer                          c)  Filet                                 d) Circle   

 

23.    Aşağıdaki çemberin çizim işlemi ekranda rasgele bir yere sırasıyla nasıl yapılır?

a)   1-)Circle komutu seçilir,     2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)R=100 girilir

b)   1-)Polygon komutu seçilir, 2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)R=100 girilir

c)   1-)Polygon komutu seçilir, 2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)R=50 girilir

d)  1-)Circle komutu seçilir,   2-)Çemberin merkezi tıklanır, 3-)R=50 girilir

 

 

24.    Verilen noktalardan geçen bir spiral şeklinde eğriler oluşturmak amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Spline                      b) Arc                                   c)  Yay                                   d) Trace   

 

25.    Doğrusal veya dairesel çoğaltma işlemini gerçekleştiren komut hangisidir?
a) Change                    b) Array                              c) Polyline                            d) Circle   

 

26.    Yapılan tasarımlarda tek ya da çok satırlı yazı yazma komutu hangisidir?
a) Angle                        b) Dedit                               c)  Text                                  d) Metin   

 

27.    Yapılan tasarımlarda tarama yapmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Text                                        b) Hatch                               c) Region                              d) Line

28.    Aşağıda koordinat değerleri verilen A ve B noktaları arsındaki AB doğrusunu LINE komutu kullanarak sırasıyla çizme işlemi hangisidir?

 

                a)   1-) Command:Line   8               2-)LINE specify first point :300,200    8

      3-) Specify next point or [undo]:600,500   8

b)   1-) Command:Line   8               2-)LINE specify first point :300,600    8

      3-) Specify next point or [undo]:200,500   8

c)   1-) Command:Line   8               2-)LINE specify first point :200,300    8  

      3-) Specify next point or [undo]:500,600   8

d)   1-) Command:Line   8               2-)LINE specify first point :200,500    8  

      3-) Specify next point or [undo]:300,600   8

 

29.    Belirli bir mesafe girerek çizgileri ötelemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Line                                          b) Polyline                            c) Move                                d) Offset

30.    Çizilen bir objeyi 5 kat büyültmek istenildiğinde aşağıdakilerden hangi komut işlemini yapılmalıdır?
a) Scale’ den 5/1        b) Stretch’ den 5/1              c) Scale’ den 1/5                                 d) Stretch’ den 5/1

 

31.    Perspektif çizim yapabilmemiz için Drafting Settings tablosundan hangisini seçmeliyiz?
a) Grid Snap                                b) Rectengular Snap          c) Isometric Snap              d) Polar Snap

 

32.    Herhangi bir üçgenin içinde, kenarlarına teğet olacak şekilde tek bir çember çizmek için Draw menüsünün Circle komutunda  hangi seçenek uygulanır?
a) 3 points                    b) Tan, Tan, Tan               c) Tan, Tan, Radius           d) 2 points

33.    Çıktı alma komutu olan Plot hangi araç kutusundadır ?
a) Standart toolbar   b) Properties toolbar           c) Draw toolbar                   d) Modify toolbar

34.    Çizilen şekilleri çizim ekranında sağa-sola, yukarı-aşağı sürüklemeyi sağlayan komut hangisidir?
a) Move                       b) Offset                               c) Pan                                   d) Array

35.    Birbirini kesmeyen ya da temas etmeyen doğru parçalarını uzatarak kesişmesini sağlayan komut hangisidir?
a) Line                                        b) Extend                            c) Trim                                  d) Redo   

 

36.    Kesişen iki doğru köşesine veya katı modeller üzerinde bulunan köşelere pah kıran komut hangisidir?
a) Radüs                      b) Edit                                  c)  Chamfer                         d) Fillet   

 

37.    Çift çizgi ya da daha fazla çizgi çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Line                                          b) Polyline                            c) Multiline                         d) Construction line

38.    Sınırları belli kapalı bir alanı belli bir desenle taramak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Color                        b) Pattern                             c) Regionve                          d) Hatch

39.    Seçilen objenin belirlenen iki nokta arasında kırılmasını sağlayan komut hangisidir?
a) Break                      b) Divide                              c)  Trim                                  d) Extend   

 

40.    İçi dolu daire halkası çizen Draw menüsü komutu hangisidir?
a) Circle                        b) Donut                               c)  Arc                                   d) Elips  

 

41.    Kesişen iki doğru köşesine veya katı modeller üzerinde bulunan köşelere yuvarlatma yapan komut nedir?
a) Chamfer                                 b) Edit                                  c)  Offset                               d) Fillet   

 

42.    Başlangıç noktası belirlenen tek yönde sonsuz çizgi çizen Draw menüsü komutu nedir?
a) Line                                          b) Polygon                            c)  Ray                                  d) Pline   

 

43.    İçi dolu daire halkası çizen Draw menüsü komutu hangisidir?
a) Circle                        b) Donut                               c)  Arc                                   d) Elips  

 

44.    Kesişebilecek çizgilerin uçlarını uzatmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Stretch                     b) Union                               c)  Ray                                  d) Trim  

 

45.    Çizilen objenin çiziminin başka bir yerinde veya başka bir çizim dosyasında kullanılmak üzere blok oluşturan komut hangisidir?
a) İnsert                                      b) Extend                             c) Block                                               d) Redo   

 

46.    Seçilen objelerin belirli bir refarans noktasına göre istenilen açıda döndürülmesini sağlayan komut hangisidir?
a) Mirrör                       b) Rotate                             c) Move                                d) Change   

 

47.    Çokgen çizmek için kullandığımız Draw menüsü komutu nedir?
a) Polyline                    b) Polygon                           c)  Offset                               d) Rectenqular  

 

48.    İzometrik izdüşümü elde etmek için cismin iki kenarı yatayla kaç derecelik eşit açı yapacak şekilde düzlem ölçüsüne yerleştirilir?
a) 30 derece                                b) 60 derece                         c)  45 derece                         d) 20 derece    

 

49.    İzometrik ölçülendirme yapabilmek için araç çubuğundan hangi seçenek tercih edilir?
a) Angular Dimension               b) Ordinate Dimension      c)  Aligned Dimension      d) Quick Dimension  

 

50.    Çizilen nesneleri katı modelleme öncesi birleştirmek için kullanılan Draw menüsüna ait komut hangisidir?
a) Stretch                     b) Command                       c)  Union                               d) Region   

 

51.    Çizilen nesneleri katı modelleme öncesi birleştirmek için kullanılan Draw menüsüna ait komut hangisidir?
a) Stretch                     b) Command                       c)  Union                               d) Region   

 

52.    Aşağıda ROTATE komutunu kullanarak objeyi (nesneyi) 1 nolu konumdan 2 nolu konuma getiren işlem hangisidir?

 

a)   1-) Command:Rotate   8    2-)Select objets: (nesne seçilir)   3-) Specify base point: (Döndürme                                    noktası O seçilir)          4-) Specify rotation angle or(Copy/Referance):60   8 

b)   1-) Command:Rotate   8    2-)Select objets: (nesne seçilir)   3-) Specify base point: (Döndürme                                    noktası 2 seçilir)           4-) Specify rotation angle or(Copy/Referance):150   8 

c)   1-) Command:Rotate   8    2-)Select objets: (nesne seçilir)   3-) Specify base point: (Döndürme                                    noktası O seçilir)          4-) Specify rotation angle or(Copy/Referance):-60   8 

d)   1-) Command:Rotate   8    2-)Select objets: (nesne seçilir)   3-) Specify base point: (Döndürme                                    noktası 1 seçilir)           4-) Specify rotation angle or(Copy/Referance):60   8 

 

53.    Çizilen nesnelere katı modelleme öncesi sırasında yükseklik vermek amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Extrude                   b) Solids                                c)  Pedit                                 d) Change       

 

54.    İki boyutta birleşik çizgiden oluşan herhangi bir nesnenin, bir eksen etrafında istenilen açıda döndürülerek katı model oluşmasını sağlayan komut hangisidir?
a) Rotate                      b) Revolve                           c)  Offset                               d) Extrude    

 

55.    Üç boyutlu modellerin çizimine yardımcı olmak amacıyla kullanılan kullanıcı koordinat sistemi hangisidir?
a) WCS                         b) DDUCS                           c) UCS                                   d) ACAD   

 

56.    56- Üç boyutlu çizimlerde arkada kalan bölümlerin görünmemesi için kullanılan komut hangisidir?
a) 2D Wireframe        b) Display                            c) 2D Wireframe                 d) Hidden    

 

57.    Çizgi tipi ayarlarının yapılmasında kullanılan komut hangisidir?
a) Text                                         b) Linetype                          c)  Text Style                        d) Type   

 

58.    İki yada daha fazla katı modeli birleştirmek amacıyla kullanılan Solids Editing menüsü komutu hangisidir?
a) Torus                        b) Pedit                                c)  Union                               d) Substract   

 

59.    Katı modeli boşaltmak yada delmek amacıyla kullanılan Solids Editing menüsü komutu hangisidir?
a) Substract                                b) Vpoint                              c)  Union                               d) Solids   

 

60.    İki katı modelin ortak kesişim yerini çıkaran solids menüsü komutu hangisidir?
a) Interfree                                 b) Substract                         c)  Loftod                             d) Vpoint

   

61.    Solids menüsü komutlarından seri şekilde silindir çizmede kullanılan komut hangisidir?
a) Sphere                      b) Cylinder                          c)  Offset                               d) Revolve 

 

62.    Solids menüsü komutlarından kesit alma işleminde kullanılan komut hangisidir?
a) Slice                                        b) Cylinder                           c)  Section                            d) Interfere 

 

63.    Solids menüsü komutlarından seri şekilde kutu çizme işleminde kullanılan komut hangisidir?
a) Box                                         b) Cylinder                           c)  Section                             d) Wedge 

 

64.    Katı modellemeye ait kenarlar üzerine pah kıran Modify menüsü komutu hangisidir?
a) Fillet                         b) Slice                                 c)  Strech                               d) Chamfer

 

65.    Katı modeli istenilen kalınlıkta kabuk haline getiren (içlerini boşaltan)  komut hangisidir?
a) Remove                   b) Faces                                c)  Revolve                           d) Shell   

 

66.    Nesnelerin istenilen nokta etrafında döndürülmesini sağlayan Modify menüsü komutu hangisidir?
a) Fillet                         b) Mirror 3D                        c)  Rotate 3D                       d) Chamfer   

 

67.    Katı modelleri kesme işlemini gerçekleştiren Solids menüsü komutu hangisidir?
a) Fillet                         b) Slice                                c)  Strech                               d) Chamfer   

 

68.    Katı modellemeye ait kenarları üzerine kavis yapan Modify menüsü komutu hangisidir?
a) Fillet                        b) Pedit                                c)  Union                               d) Chamfer 

69.    Katı modellemeye ait yüzleri başka bir noktaya taşımak amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Move Faces                           b) Copy Faces                     c)  Offset Faces                   d) Rotate Faces  

 

70.    Katı modellemeye ait yüzleri farklı renklere boyamak amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Color Faces                           b) Taper Faces                    c)  Offset Faces                   d) Rotate Faces   

 

71.    Katı modellemeye ait yüzleri belirtilen miktar ötelemek amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Move Faces                            b) Taper Faces                    c)  Offset Faces                  d) Rotate Faces   

 

72.    Katı modellemeye ait yüzeylerine istenilen açıda eğim vermek amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Move Faces                            b) Taper Faces                   c)  Offset Faces                   d) Rotate Faces   

 

73.    Katı modellemeyi oluşturan malzemelere gerçek görüntüleme işlemi sağlayan komut hangisidir?
a) Gouraud                                  b) Hidden                             c)  Wireframe                                      d) Shade   

 

74.    Katı modellemeyi Shade komutuna göre daha kaliteli görüntüleme işlemi sağlayan komut hangisidir?
a) Render                    b) Gouraud                          c)  Raytrace                                        d) Photo   

 

75.    Aşağıdaki verilen verilere göre küreyi çizen işlemler dizisi hangisidir?

 

a)   1-) Command:Kure       8    2-)Specify center of sphere: 200,400,600    8                                         3-)  Specify radus of sphere or [Diameter]: 100    8 

 

b)   1-) Command:Kure       8    2-)Specify center of sphere: 600,400,200    8                                         3-)  Specify radus of sphere or [Diameter]: 50     8 

 

c)   1-) Command:Sphere   8    2-)Specify center of sphere: 600,400,200    8                                          3-)  Specify radus of sphere or [Diameter]: 100    8 

 

d)   1-) Command:Sphere   8    2-)Specify center of sphere: 200,400,600    8                                          3-)  Specify radus of sphere or [Diameter]: 50     8 

 

 

 

 

76.    Dikdörtgenler prizması şeklinde içi dolu katı oluşturan solids katı modelleme komutu hangisidir?
a) Cone                        b) Gouraud                          c) Cylinder                            d) Box   

 

77.    Üç boyutlu içi dolu halka oluşturmak için solids katı modelleme komutu hangisidir?
a) Torus                       b) Dome                               c) Wedge                               d) Pyramide   

 

78.    Üçgen prizma şeklinde içi dolu takoz oluşturan solids katı modelleme komutu hangisidir?
a) Box                                          b) Wedge                             c) Intersect                           d) Torus   

 

79.    İki veya daha çok 3B katı nesneyi birleştirmek için kullanılan solids editing komutu hangisidir?
a) Substract                                 b) Gouraud                          c) Union                                d) Box   

 

80.    İki katı modelin kesişiminden bir başka katı model oluşturmak için kullanılan solids editing komutu hangisidir?
a) Vpoint                      b) Editing                              c) Union                                               d) Intersect  

 

81.    İki katı modelden oluşan nesneden silindirin boşaltılması (çıkarılması) için hangi seçenekteki işlemi yapmalıyız?

a)   1-) Command:Substract   8    2-)Select first object: (İlk nesne-D.prizma seçilir ve enterlenir)              3-)Select second object: (İkinci nesne-silindir seçilir ve enterlenir)   

b)   1-) Command:Substract   8    2-)Select first object: (İlk nesne-silindir seçilir ve enterlenir)              3-)Select second object: (İkinci nesne-Dikdörtgen prizma seçilir ve enterlenir) 

c)   1-) Command:Shell          8    2-)Select first object: (İlk nesne-silindir seçilir ve enterlenir)              3-)Select second object: (İkinci nesne-Dikdörtgen prizma seçilir ve enterlenir 

d)   1-) Command:Shell          8    2-)Select first object: (İlk nesne-D.prizma seçilir ve enterlenir)              3-)Select second object: (İkinci nesne-silindir seçilir ve enterlenir)

82.    Katı modellemeye ait yüzeylerin gölgelenmesi amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Shade                       b) Taper Faces                    c)  Offset Faces                   d) Rotate Faces   

 

83.    Katı modellere uygulandığında istenilen doğrultuda dinamik olarak bakmayı sağlayan komut hangisidir?
a) Vpoint                      b) Editing                              c) Union                                               d) 3D Orbit  

 

84.    Herhangi bir katı modelin üzerinde bulunan bir yüzeyin silinmesi amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Move Faces                            b) Delete Faces                   c)  Offset Faces                   d) Rotate Faces   

 

85.    Herhangi bir katı modelin yüzeylerinden birinin belirli bir uzunlukta kendi üzerinde yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Extrude                    b) Taper Faces                    c)  Extrude Faces               d) Rotate Faces   

 

86.    Değişik tip ve özellikte yazı yazmamız amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Print                                         b) Text                                c)  Plot                                  d) Drawing   

 

87.    Dimension menüsü içerisinde bulunan komutlar hangi amaç için kullanılırlar?
a) Düzenleme                             b) Çizim yapma                  c)  Yazma                             d) Ölçülendirme   

 

88.    Modiyf menüsü içerisinde bulunan komutlar hangi amaç için kullanılırlar?
a) Düzenleme                             b) Çizim yapma                  c)  Yazma                             d) Ölçülendirme

 

89.    Çizgi kalınlıklarını değiştiren komut hangisidir?
a) Length                     b) Linetype                          c)  Lineweight                     d) Ltscale

 

90.    Aşağıda soldaki şekil iki boyutta çizimi yapılmış ve region komutu ile birleşik çizgi haline getirilmiştir. Bunu

X-Y döndürme ekseninde döndürerek sağdaki katı modeli oluşturmamız için aşağıdaki hangi işlemleri yapmalıyız?

 

      a) 1-) Command:Rotate      8 2-)Select object to revolve: (Soldaki A şekli seçilir)                          3-)Specfy start point for axis of revolition or define axis by[……]:(X nok. Seçilir)

          4-)Specfy end point for axis of revolition or define axis by[……]:(Y nok. Seçilir) 

          5-)Specfy angle of revolition <360>:(Entere basarak tam dönme ilekatı oluşur)

      b) 1-) Command:3D Orbit  8 2-)Select object to revolve: (Soldaki A şekli seçilir)                          3-)Specfy start point for axis of revolition or define axis by[……]:(X nok. Seçilir)

          4-)Specfy end point for axis of revolition or define axis by[……]:(Y nok. Seçilir) 

          5-)Specfy angle of revolition <360>:(Entere basarak tam dönme ilekatı oluşur)

      c) 1-) Command:Revolve    8 2-)Select object to revolve: (Soldaki A şekli seçilir)                          3-)Specfy start point for axis of revolition or define axis by[……]:(X nok. Seçilir)

          4-)Specfy end point for axis of revolition or define axis by[……]:(Y nok. Seçilir) 

        5-)Specfy angle of revolition <360>:(Entere basarak tam dönme ilekatı oluşur)

      d) 1-) Command:Surfaces  8 2-)Select object to revolve: (Soldaki A şekli seçilir)                          3-)Specfy start point for axis of revolition or define axis by[……]:(X nok. Seçilir)

          4-)Specfy end point for axis of revolition or define axis by[……]:(Y nok. Seçilir) 

          5-)Specfy angle of revolition <360>:(Entere basarak tam dönme ilekatı oluşur)

 

 

91.  Autocad ne demektir?
a) bilgisayarda çizim                                                b) bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım
c) tasarım programı                                                  d) yazı programı

 

92.  Autocad’de çizgi çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Circle                                       b) trim                                   c) line                                    d) polygon

 

93.  Autocad’de daire çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Circle                                      b) trim                                   c) line                                    d) polygon

 

94.  Autocad’de yay çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Circle                                       b) trim                                   c) arc                                    d) polygon

 

95.  Autocad’de filet komutun kısa yazılımı  aşağıdakilerden hangisidir?
a) tr                                              b) m                                       c) l                                         d) pl

 

96.  Autocad’de array komutun kısa yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) aa                                             b) ay                                      c) ya                                      d) ar

 

97.  Autocad’de mirror komutun kısa yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) mm                                          b) m                                       c) mi                                      d) mr

 

98.  Autocad’de paht kırma  işlemini gerçekleştiren  komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Circle                                       b) chamfer                          c) line                                    d) polygon

 

99.  Autocad’de çizimi döndürme sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Circle                                       b) trim                                   c) rotate                               d) polygon

 

 

100.           Autocad’ de yazı yazmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Text                                         b)  text style                         c) hatch                                d) Erase

 

101.           Autocad’ de nokta şekillerinin ayarı nereden yapılır?
a) format-text style                   b) format- Multiline           c) format- linetype             d) format-point style

 

102.           Erase komutu autocad’de aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?
a) obje silme                               b) radus çizme                     c) daire çizme                      d) çizgi çizme

 

103.         Pah kırma komutu olan chamfer komuta girildikten sonra nasıl kullanılır ?
a) Obje seç ? D ? mesafe yazılır ? çizgiler tıklanır
b) D ? tr ? mesafe yazılır ? çizgiler tıklanır
c) D ? 1noktamesafe yazılır ? ikinci mesafe yazılır ? çizgiler sırayla tıklanır
d) D ? mesafe yazılır ? çizgiler tıklanır

 

104.         Array komutunda dikdörtgensel çoğaltma yapmak için komuta girildikten sonra neler yapılmalıdır?
a) R ? sütun sayısı ? satır sayısı ? sütun aralığı ? satır aralığı
b) R ? satır sayısı ? sütun sayısı ? satır aralığı ? sütun aralığı
c) Obje seç ? R ? satır sayısı ? sütun sayısı ? satır aralığı ? sütun aralığı
d) Obje seç ? R ? sütun sayısı ? satır sayısı ? sütun aralığı ? satır aralığı

 

105.           Line, circle, arc gibi çizgileri istenilen sayı kadar bölmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidr?
a)  erase                                       b) divide                               c) measure                           d) line

 

106.         Çizilmiş olan parçayı hem döndürebildiğimiz hem de tersini yansıtabildiğimiz komut nedir?
a)  rotate                                      b) array                                 c) mirror                             d) region

 

107.         Çizilmiş olan bir parçayı block yapmak için aşağıdakilerden hangi komut kullanılır?
a) insert block                            b) paste                                 c) region                                d) copy with base point

108.           Line, circle, arc gibi çizgileri eşit aralıklarla bölmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)  break                                      b) divide                               c) measure                           d) line

 

109.           Block olan objeleri rectangle, polygon gibi ya da yazı veya ölçülendirmeleri parçalayarak block halinden çıkartan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)  region                                      b) extend                              c) explode                            d) extrude

 

110.           Autocad’de çizgileri birbirinden koparılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Extend                                     b) union                                c) trim                                  d) hatch

111.           Yakalama modlarından ( O Snap) çizginin dikine yakalamayı sağlayan yardımcı mod aşağıdakilerden hangisidir?
a)  insert                                       b) Perpendicular               c) Nearest                             d) Node

 

Seçilmiş olan objeyi bütün özelliğiyle aynı nitelikteki başka bir objeye aktararak değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) properties                                       b) match propeties            c) edit text                            d) measure

 

112.           Yakalama modlarından node ne işe yarar?
a) dikine yakalar                        b) paralel yakalar                               c) nokta yakalar                                d) teğet yakalar

 

Autocad’ de tarama yapmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) text                                                  b) hatch                                c) region                                d) line

 

113.           Autocad’ deki copy komutunu kullanırken kopyalamayı tekrar etmek için ne yapmak gerekir?
a)
Multiple                                 b) choice                               c) erase                                 d) hiçbir şey gerekmez

 

114.           Belirli bir mesafe girerek çizgileri ötelemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) line                                           b) ofset                                 c) move                                d) polyline

 

115.           Autocad’deki donut ( çift daire içini boyayarak çizen ) komutu hangi menü içerisinde yer almaktadır?
a)
format menüsünde                              b) draw menüsünde           c) modify menüsünde       d) dimension menüsünde

116.           Autocad’ de Ucs ne işe yarar?
a) Sadece orjindir                       b) Orjindir ve kullanıcı koordinat sistemidir
c) Çizgileri siler                            d) hiç bir işe yaramaz

 

117.           Dosyamın aynısını başka bir adla kopyaladığm komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)
copy to clipboard                 b)  copy                                c)  save                                 d)  save as

 

118.           Çalışılan sayfa içinde çizimleri başka bir dosyaya aktarabildiğim komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) inset block                              b) make block                     c) save as                             d) match properties

 

119.           Çizilmiş olan parçayı çekiştirerek üzerinde değişiklik yapmamaı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)
stretch                                    b) scale                                 c) spline                                d) sallama

 

120.           Çizilen bir objeyi 5 kat büyültmek istenildiğinde ne yapılmalıdır?
a)
scale’ den 5/1                       b)  stretch’ den 5/1             c)  scale’ den 1/5                 d)  stretch’ den 5/1

 

121.           Çizilen bir objeyi 5 kat büçültmek istenildiğinde ne yapılmalıdır?
a) scale’ den 5/1                        b)  stretch’ den 5/1             c)  scale’ den 1/5                d)  stretch’ den 5/1

 

 

122.           Autocad’ de objeleri istenilen ölçüde büyütme veyahutta küçültme  sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) mirror                                      b)  scale                                c)  donut                               d)  rotate

123.           Autocad’ deki sivri köşeleri radüs atma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) edit text                                  b)  filet                                  c)  chamfer                          d)  circle

 

124.         Dimension style menüsü autocad’de ne işe yarar ?
a) Ölçülendirme yapılır                                 b) Ölçülendirme ayarı ve yeni ölçülendirme karakterleri Yaratılır
c) Sadece ölçülendirme ayarı yapılır               d) Dimension menüsünü açmaya yarar

 

125.           Çizilen şekilleri çizim alanında sağsola, yukarı-aşağı sürüklemeyi sağlayan komut hangisidir?
a) move                                       b) ofset                                 c)  pan                                   d)  array

 

126.           Çizilen tüm resimleri ekranda görmemi sağlayan zoom komutu klavyeden nasıl kullanılır?
a) Zoom-dynamic                     b)  Zoom-v                           c)  Zoom-A                          d)  Zoom- P

 

127.           Çıktı alma komutu olan plot hangi araç kutusundadır ?
a)
standart toolbar                  b) properties tollbar            c)  draw tolbar                     d)  modify toolbar

 

128.           Autocad’ de çizgileri birbirine uzatılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir ?
a)
extend                                    b)  break                               c)  break at point                d)  spline

129.           Autocad’ de üçgen, beşgen gibi çokgenleri çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) polyline                                   b)  polygon                          c)  multiline                          d)  move

 

130.           Bir objenin bütün özelliklerini tanımlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) match properties                   b) dimension style              c) properties                       d) insert

 

131.           Autocad’ de çizilmiş bir şekli geri alarak eskiye dönmemi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) redo                                         b) plot                                   c) undo                                 d) öyle bir komut yok

 

132.         Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?
a) Ön                                            b) Üst                                    c) Yan                                   d) Arka

 

133.         Gerçek ölçek'te, Ölçek ………………. diye belirtilir.
a)  1:2                               b) 2:1                          c) l:1                           d) 1:4

 

134.         Perspektiflerden görünüş çıkarırken  görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?
a) Sürekli ince çizgi          b) Sürekli kalın çizgi   c) Kesik orta çizgi      d) Noktalı ince çizgi

 

135.         Ölçülendirme yapılırken, ölçü çizgisi görünüşten  yaklaşık  ne  kadar uzaklıkta bulunmalıdır?
a) l-3mm                           b) 7-10mm.                 c) 15-18mm.               d) 18-20mm.

 

136.         Bir cismin bir düzlem üzerine  çizilmiş şekli, Bir cismin bir düzleme düşen görüntüsü. Güneşli bir günde yürürken yerde oluşan gölgemiz, Sinemada perdeye düşen görüntü, Yukarıdaki olaylarda elde edilen görüntülere ne denir'?
a) Şekil                             b) Resim                     c) Perspektif                d) İzdüşüm

 

137.         Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çizimin çıktısını almak için print ayarlarını gösteren diyalog sayfası adıdır'?
a) Paper                            b) Plot                         c) Layout                    d) Setting

 

138.         Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çizimlerin pencereye göre çıktı almanızı sağlayan seçenektir?
a) Paıtial Previevv             b) Ful I Previevv         c) Window                  d) Plot Extents

 

139.         Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çizimlerin çıktı almadan önce nasıl görüneceğini
gösteren seçenektir?
a) Partial Previevv            b) Full Previevv         c) Windovv                 d) Plot device

 

140.         Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çizimlerin boyutlarına bakmadan ekrana tam olarak  yayar ?
a) Full                               b) Splay                      c) Limits                      d) Extents

 

141.         Aşağıdakilerden hangisi kağıt üzerine aktarılacak çizimlerin ölçeğini gösteren seçenektir?
a) Plot secale
                   b) Change OScale       c) Properties                d) Extents

 

142.         Aşağıdakilerden hangisi yazdırılacak doğru yazıcı seçeneğidir.
a) Plot to file                     b) Plot Device             c) Properties                d) Page setup

 

143.         Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme araç çubuğudur?
a) Surfaces                                   b) Dimension              c) Object Snap            d) Modify

 

144.         Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme ikonudur?
a)                            b)                     c)                    d)

 

145.         Aşağıdakilerden hangisi hizalı ölçülendirme ikonudur?
a)                         b)                  c)                  d)

146.           Aşağıdakilerden hangisi merkez işareti koymak için kullanılan komuttur?
a) Dimcenter                              b) Dimcontinue                   c) Dimdiameter                   d) Dimradius

147.           Aşağıdakilerden hangisi sürekli ölçülendirme yapan komuttur?
a) Dimdiameter                          b) Dimcontinue                   c) Dimcenter                        d) Dimedit

148.           Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme yazı menüsüne girmek için kullanılır?
a) Lines and Aitows                   b) Primary Units                  c) Text                                  d) Tolerance

149.           Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ekranına yazı eklemek için kullanılır?
a) Text                                         b) Mtext                               c) Dimtext                            d) Textstyle

150.           Aşağıdakilerden hangisi yazılara sembol eklemek için kullanılan komuttur?
a) Textsymbol                            b) Align                                 c) Symbol                            d) Character

 

151.           Aşağıdakilerden hangisi daha önceden yazılmış yazının özelliklerini değiştirmek için kullanılır ?
a) Dimtext                                   b) Text properties             c) Multiline Text Editör     d) Import Text

 

152.         Antedi oluşturulmuş bir çizim kağıdı farklı kaydet(save as) seçeneği ile kaydedilerek nasıl bir fayda sağlanır?
a) Antede daha doğru bilgiler yazılır.                           b) Görünüşler daha rahat çıkartılır.
c) Her çizim için antet oluşturma gerekmez.               d) ÖIçülendirme rahat yapılır.

 

153.           Aşağıdaki durumların hangisinde "array" komutunun kullanılması uygun olur?
a) Bir çizimin simetrisinin oluşturulması,                              b) Bir objeyi belirli sayıda çoğaltma
c) Bir çizgiyi budama.                                                              d) Bir bloğu çizime çoklu olarak ekleme.

 

154.         Bir  objenin özelliklerini  başka bir objeye aktarmak için hangi komut kullanılır?
a) Copy                                        b) ofset                                 c) trim                           d) matchprop

 

155.         Tarama işlemi aşağıdaki komutlardan hangisi ile yapılır?
a) Chamfer                                  b) ofset                          c) hatch                        d) trim

 

156.           Çizimin bir bölgesini seçerek belirleyerek çıktı alma işlemi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
a) Plot arca/ limits                      b) Plot area/window         c) Plot area/extents            d) Plot arca/ display

 

157.           Yeni bir dosya açmak için hangi komut kullanılır?
a) Open                                        b) New                                  c) Save                                  d) Plot

 

158.           Bir dosyayı değişik isimle kaydetmek için hangi komut kullanılır?
a) Save as                                    b) Plot                                   c) Save                                  d) Exit

 

159.         Programdan çıkmak için hangi komut kullanılır'?
a) Close                                        b) Page sttıp                         c)    Exit                                d) Save

 

160.           Line komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çizgi                                        b) Yay                                   c) Çember                            d) Çokgen

 

161.            array  ikonu hangi komuta aittir ?
a) Array                                      b) Copy                                c) Offset                                               d) Mirror

 

162.           polyline Polyline objesiniline line objesine dönüştürmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pedit                                         b) Explode                           c) Union                                               d) Region

 

163.           offset Offset komutunun işlem sırası nasıldır?
a) Komut girilir – obje seçilir – enter – yöne belirlenir – ölçü girilir – enter
b) Komut girilir – ölçü girilir – enter – obje seçilir – yön belirlenir
c) Komut girilir – ölçü girilir – enter – obje seçilir - enter – yön belirlenir
d) Komut girilir – obje seçilir – enter – ölçü girilir – enter – yön belirlenir

164.            Bir objenin boyutunu  % 50  oranında artıracağız.  Bu işlem içinscale scale komutu ile hangi değer kullanılamaz?
a) 1.5 olarak tanımlanır                                           b) 3/2 olarak tanımlanır
c) 0.5 olarak tanımlanır                                         d) 150/100 olarak tanımlanır

 

165.            stretch Stretch komutu ile esnetmek istediğimiz kenarlar nasıl seçilir?
a) Soldan sağa mavi ekran ile                                 b) Kenarın üzerine tıklanarak
c) Obje seçildikten sonra komuta girilir                 d) Sağdan sola yeşil ekran ile

 

166.           filet  Dairesel pah kırma ve chamfer  köşeli pah kırma komutları aşağıdakilerden hangisidir? sırasıyla belirtiniz.
a) Circle – Rectangle                 b) Circle – Fillet                   c) Chamfer – Fillet             d) Fillet – Chamfer

167.           explode Explode komutu hangi objeler üzerinde kullanılamaz?
a) Line                                         b) Block                                               c) Polyline                            d) 3D Solid

 

168.           Katı modelleme komutları hangi araç çubuğu ile gerçekleştirilir?
a) Modeling                                                b) Modify                             c) Mapping                          d) Solid Editing

 

169.            radius komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çap ölçümü yapmak           b) Çember çizmek              c) Döndürmek                     d) Yarıçap ölçümü yapmak

 

170.            angular Angular Dimension komutu hangi ölçü alma işlemini gerçekleştirir?
a) Açı                                            b) Uzunluk                           c) Çap                                   d) Koordinat

 

171.           Katmanlara hangi araç çubuğu ile ulaşılmaktadır?
a) Lights                                       b) Layouts                           c) Layers                             d) Properties

 

172.            Bir katmana ait objelerin görüntülenmesi ancak müdahale edilememesi hangi seçenek ile yapılmaktadır?
a) On                                             b) Freeze                               c) Lock                                 d) Plot

 

173.            Alan ve çevre hesaplaması aşağıdaki komutlardan hangisi ile yapılmaktadır?
a) Area                                         b) Distance                           c) Region                              d) Diameter

 

174.           3 objeye teğet olacak çember hangi komut ile oluşturulur?
a) Tan Tan Tan                         b) 2 Points                            c) 3 Points                            d) Tan Tan Radius

 

175.           Divide komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seçilen objenin tanımlanan uzunlukta parçalara ayıracak şekilde nokta yerleştirilmesi
b) Seçilen objenin ikiye ayrılmasını
c) Çizim ekranında tıklanılan yere noktanın yerleştirilmes
d) Seçilen objenin tanımlanan sayıda parçalara ayıracak şekilde nokta yerleştirilmesi

 

176.           array Array,rotate Rotate,scale Scale,stretch Stretch vecopy Copy komutlarının kısayollarını sırasıyla belirtiniz?
a) AR, RO, SC, S, C                   b) AR, RO, SC, ST, C         c) A, R, S, ST, C                  d) AR, RO, SC, S, CO

 

177.           Tıklanılan noktanın x, y, ve z koordinatları hangi komut ile elde edilmektedir?
a) Locate Point                           b) Pick Point                        c) Koordinate                     d) Ordinate

 

178.            DUCS (dynamic UCS) komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açılı çizim yapmak                            

b) 3 Boyutlu objelerin istenilen yüzeylerinde çizimi gerçekleştirmek
c) Birden fazla yerden elde edeceğimiz bilginin imlecin yanında gösterilmesini sağlamak
d) Objelere kenetlenmek

 

179.           Merkezden kenara, 50 birim olan altıgen nasıl oluşturulur? Sırasıyla belirtiniz?
a) Polygon – 50 – 6 – Circumscribed about circle              b) Polygon – 6 – İnscribed in circle – 50
c) Polygon – 50 – 6 – İnscribed in circle                               d) Polygon – 6 – Circumscribed about circle – 50

 

180.           Oluşturulan bloğun çizime çağrılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dynamic Block                     b) Insert Block                   c) Block                                d) Write Block

 

181.           Properties Araç Çubuğu ile aşağıdakilerden hangi özellik değiştirilemez?
a) Çizgi rengi                               b) Çizgi açısı                       c) Çizgi kalınlığı                  d) Çizgi tipi

 

182.            hatch Hatch komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çizim ekranına tablo yerleştirilmesini sağlar
b) Yazı yazılmasını sağlar
c) Kapalı alanların içerisine tarama yapılmasını sağlar
d) Seçilen iki boyutlu objelerin bir bütün olmasını sağlar

 

183.            sweep Sweep komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 boyutlu objeleri verilen Z yüksekliği ile 3 boyuta geçirir
b) İstenilen kesiti istenilen eksen etrafında döndürerek 3 boyuta geçirir
c) İstenilen kesitleri istenilen yol üzerinde süpürerek 3 boyuta geçirir
d) 3 Boyutlu objelerin yüzeylerinin tanımlanan açıda döndürülmesini sağlar

 

184.           3dalign extrude komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birden fazla katı objenin tek bir obje olmasını sağlamaktadır
b) 3 Boyutlu objeler arasında hizalama yapılmasını sağlamaktadır
c) 3 Boyutlu objelerin yüzeyine yükseklik vermektedir
d) 3 Boyutlu objelerin renklerini değiştirmektedir

 

185.            delete Delete Faces komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3 Boyutlu objelerin istenilen yüzeyinin silinmesini sağlar
b) Seçilen objelerin silinmesini sağlar
c) Obje üzerindeki gereksiz segmentlerin silinmesini sağlar
d) 3 Boyutlu objeler üzerinde yapılan chamfer ve fillet işlemlerinin silinmesini sağlar

 

186.         rotatefaces komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?


a) boyutlu objelerin yüzeyini tanımlanan eksen etrafında tanımlanan açıda döndürmek
b) 3 boyutlu objelerin yüzeyine yükseklik verilmesini sağlamak

c) 2 boyutlu objeleri tanımlanan eksen etrafında döndürerek 3 boyuta geçirmek
d) 3 boyutlu objelerin üzerindeki 2 boyutlu şekilleri döndürmek

187.            2 Boyutlu çizimde kullanılmayan eksen aşağıdakilerden hangisidir?
a) WC                                           b) X                                       c) Y                                       d) Z

 

 

188.  Çizimde 300 derece ile -60 derece aynımıdır?
a) Hiçbir zaman                        b) Hayır                                               c) Bazı Durumlarda           d) Evet

 

189.  Aşağıdakilerden hangisi Print komutunun çalıştırılması için kullanılamaz?
a) Alt+P - Tuş kombinasyonu                                               b) Ctrl+P - Tuş kombinasyonu
c) Komut satırından – Print                                                    d) Komut satırından – PLOT

 

190.  Aşağıdakilerden hangisi Undo komutunun tuş kombinasyonudur?
a) Alt+Z                                        b) Ctrl+U                              c) Ctrl+Z                              d) Alt+U

 

191.  270 derecelik bir çizgi hangi yöne çizilir?
a) Sola                                          b) Yukarı                             c) Aşağı                                d) Sağa

 

192.  Çemberler kaç adet yakalama (snap) noktasına sahiptir?
a) 5                                                               b) 2                                        c) 3                                        d) 4

 

193.   Aşağıdakilerden hangisi mavi kareler için kullanılan doğru terimdir?
a) Grips                                         b) Mavi Kareler                   c) Grabbers                          d) Seçim İşareti

 

194.  Aşağıdakilerden hangisi kayıt etme komutudur?
a) Alt+s                                        b) Ctrl+a                               c) Ctrl+s                               d) Alt+v

 

195.  Aşağıdakilerden hangisi ekrandaki tüm çizimleri seçme komutudur?
a) Alt+a                                        b) Ctrl+a                              c) Ctrl+v                               d) Alt+c

 

196.  Aşağıdakilerden hangisi tarama komutun kısa yazılışıdır?
a) h                                                               b) b                                        c) e                                         d) f

 

197.  Aşağıdakilerden hangisi silme komutun kısa yazılışıdır?
a ) c                                               b) b                                        c) e                                         d)f

 

198.  Aşağıdakilerden hangisi tr kısa yazılışın tamamıdır?
a) copy                                         b)erase                                  c) trim                                  d) filet

 

199.  Aşağıdakilerden hangisi properties komutun kısa yazılışırdır?
a) Pr                                             b) Pe                                      c) Po                                      d) Ps

 

200.  divede ne demektir?
a) parçala                                    b) sil                                       c) böl                                     d) ayarla

 

201.  measure ne demektir?
a) yardım                                    b) ölç                                     c) böl                                     d) taşı

 

202.  Point ne demektir?
a) nokta                                       b) virgül                                c) copyalama                      d) pencere

 

203.  plot ne demektir?
a ) nokta                                      b) virgül                                 c) çizdirmek                         d) ekran

 

114. Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çalışmayı kaydetmek için kullanılan komuttur?
a) File                                          b) Save                                 c) Trim                                  d) Move

115.Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılan komuttur?
a) Save as                                  b) Rectangle                        c) Hatch                                               d) line

 

116. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılan komuttur?
a) Mirror                                     b) Grid                                   c) Arc                                    d) Trim

 

117. Aşağıdakilerden hangisi standart araç çubuğunda bulunmaz?
a) format                                    b) tools                                  c) dimension                        d) advance setup

 

118. Aşağıdakilerden hangisi katman oluşturmak için kullanılan ikondur?
a)
                             b)                           c)                           d)

 

119. Aşağıdakilerden hangisi dörtgen oluşturmak için kullanılan komuttur?
a) Line                                        b) Trim                                  c) Rectangle                        d) Snap

 

 

120. Aşağıdakilerden hangisi Rectangle oluşturmak için kullanılan ikondur?
a)                                          b)                                    c)                                    d)

 

 

 

 

 

121. Aşağıdakilerden hangisi Spline oluşturmak için kullanılan ikondur?
a)                                b)                           c)                          d)

 

122.     Aşağıdakilerden hangisi Mirror oluşturmak için kullanılan ikondur?
a)                               b)                           c)                           d)

 

123.     Aşağıdakilerden hangisi Chamfer oluşturmak için kullanılan ikondur?
a)                               b)                          c)                          d)

 

124. Aşağıdakilerden hangisi çizim alanında yeni katmanlar oluşturan komuttur?
a) Hatch                           b) Layer                     c) Toolbar                   d) Move

 

125. Aşağıdakilerden hangisi Layer Properties’de değiştirilemez?
a) Renk                            b) Çizgi tipi                 c) Katman adı             d) Ölçek

 

126. Aşağıdakilerden hangisi Layer ikonudur?
a)                              b)                         c)                          d)

 

127. Aşağıdakilerden hangisi katmanın açık olduğunu ifade eder?
a)
                                b)                           c)                            d)

 

128. Aşağıdakilerden hangisi Tarama ikonudur?
a)                               b)                            c)                            d)

 

129. Aşağıdakilerden hangisi Tarama diyalog sayfasında bulunmaz?
a) Quik                            b) Type                                   c) Pattern                     d) Properties

 

130. Aşağıdakilerden hangi komut bir nesneyi birden çok kopyalamak için kullanılır?
a) Copy                           b) Mirror                     c) Multiple                  d)Multiline

 

131. Aşağıdakilerden hangi komut çoklu çizgi çizmek için kullanılır?
a) 2Line                           b) Xline                       c) Line)                                   d) Multiline

 

132. Aşağıdakilerden hangisi Mline ikonudur?
a)                                b)                            c)                           d)

 

133. Aşağıdakilerden hangisi Mline komutunun kullanım amacıdır?
a) Birbirine dik çizgiler çizmek                           b) Birbirine paralel çizgiler çizmek
c) İç içe daireler çizmek                                      d) Birbirine 45º doğrular çizmek

 

134. Aşağıdakilerden hangisi tolerans ayarları yapabilmek için kullanılan komut sembolüdür?
a)                               b)                           c)                            d)

 

135. Aşağıdakilerden hangisi tolerans değerlerini yazmak için kullanılan komut sembolüdür?
a)                               b)                           c)                           d)

 

136. Aşağıdakilerden hangisi boyut toleransına virgülden sonra kaç rakam yazacağımızı belirten seçenektir?
a) Symmetrical                b) Uper value              c) Precision                d) Lower value

 

137. Aşağıdakilerden hangisi ölçüye metin eklemek için kullanılan komuttur?
a) Dimension menu         b) Trim                                   c) Tolerance                d) Leader

 

138. Aşağıdakilerden hangisi oluşturlmuş bloğu gerektiğinde çizim sayfasına yüklemek için kullanılan komuttur?
a) Block                           b) Make Block                        c) Insert Block                       d) Save Block

 

139. Aşağıdakilerden hangisi Seçilen nesnelerin bloklaşması için kullanılan komuttur?
a) Block                          
b) Description             c) Insert units              d) Objest

 

140. Aşağıdakilerden hangisi yüzey işlemleri ve tolerans özelliklerini değiştirmek için kullanılan diyalog sayfasının adıdır?
a) Symbol                                                                       b) Material Condition 

       c)Define Attributes                                             d) Dimension Style Manager

 

141. Aşağıdakilerden hangisi Leader Attachment menüsünde bulunur?
a) Çoklu çizgilere yazı seçenekleri                   
b) Aynalama seçenekleri
c) Ok büyüklükleri                                                         d) Grup işlemleri

 

142. Aşağıdakilerden hangisi izometrik çizimi başlatmak için kullanılan diyalog sayfasıdır?
a) Drafting Settings       
b) Layers                     c) Block Definition     d) Dimension Style

 

143. Aşağıdakilerden hangisi perspektif çizim yollarından birisidir?
a) Drafting Settings          b) Named                    c) Regen                      d) View→3D Views

 

144. Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD de yüzey modelleme için kullanılan bir komut sembolüdür?
a)
                        b)                   c)                     d)

 

145. Aşağıdakilerden hangisi Elev komutunun kullanım amacıdır?
a) Açı vermek                                                     b) Çap vermek
c) Yükseklik vermek                                          d) Kalınlık ve uzaklık vermek

 

146. Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu yüzey oluştumak için kullanılan komuttur?
a) Face                             b) Solid                                   c) 3D Face                  d) 3D Solid

 

147. Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu çzimlerde gizli çizgileri kaldıran komut sembolüdür?
a)                               b)                          c)                           d)

 

148. Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu ortamda düz çizgi ile polyline oluşturur?
a) 3D Polyline                
b) 3D Line                  c) Polyline                   d) 3D First Line

 

149. Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu yüzeyler oluşturur?
a) 3D Polyline                 b) Edgesurf                c) Surfaces                  d) 3D Surfaces

 

150. Aşağıdakilerden hangisi Z doğrultusunda kalınlık vermek için kullanılan komuttur?
a) Align                           b) Edgesurf                 c) Union                      d) Extrude

 

 

 

 

taş